I. WSTĘP

 1. Charakterystyka placówki
 2. Kadra Poradni
 3. Baza Poradni
 4. gabinety psychologiczne,
 5. gabinety pedagogiczne,
 6. gabinety logopedyczne,
 7. sala do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,
 8. sala do spotkań i warsztatów grupowych grupowych,
 9. sala do prowadzenia rehabilitacji i i elementów integracji sensorycznej.
 10. Klienci Poradni
 11. dzieci (od momentu urodzenia) i młodzieży (do czasu ukończenia nauki w szkole),
 12. rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach lub placówkach.

II. ZADANIA PORADNI

Do zadań Poradni należy w szczególności:

ZADANIE 1 – Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży od urodzenia do czasu ukończenia nauki w szkole w tym:

 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w nauce.

w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży i wskazanie sposobu rozwiązania zgłaszanego problemu.

Efektem diagnozowania jest:

 • wydanie opinii, w tym opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania,
 • objęcie dzieci, młodzieży albo dzieci, młodzieży i ich rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami.

ZADANIE 2 – Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • prowadzenie terapii dzieci, młodzieży i ich rodzin,
 • udzielanie wsparcia uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

W naszej Poradni zadanie realizowane jest poprzez:

 • prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii w zakresie funkcji ruchowych z elementami integracji sensorycznej dla dzieci i systemu wsparcia rodzin w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,- organizowanie kompleksowej opieki nad dzieckiem odroczonym od realizacji obowiązku szkolnego,
 • otaczanie opieką dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z zaburzeniami w rozwoju (w tym z zaburzeniami emocjonalnymi i zagrożonych uzależnieniem),
 • udzielanie wsparcia uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

Formy pomocy:

 • indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, z wadami zmysłów (wzroku i słuchu), niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami komunikacji,
 • zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i zagrożonych uzależnieniem,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas gimnazjalnych; porady i indywidualne konsultacje,
 • interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych,
 • poradnictwo szkolne i zawodowe w tym:
  • porady indywidualne dla uczniów i rodziców w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu (w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  • konsultacje, porady logopedyczne dla młodzieży w związku z wyborem zawodu,
  • spotkania grupowe dla rodziców zainteresowanych problematyką wyboru szkoły – „Rodzice a wybory szkolne”
 • opracowanie, uaktualnianie i udostępnianie rodzicom, nauczycielom i pełnoletniej młodzieży bazy adresowej specjalistów i instytucji pomocowych.

ZADANIE 3 – Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 1. Działania profilaktyczne podejmowane przez pedagogów, psychologów, logopedów wspomagające prawidłowy rozwój dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole:
  • prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka,
  • stały kontakt z placówkami przedszkolnymi: obserwacje dzieci na trenie placówki,
  • prowadzenie konsultacji dla nauczycieli przedszkoli, udzielanie wskazówek do pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi,
  • organizowanie w Poradni cyklicznych spotkań szkoleniowych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu miasta i powiatu kutnowskiego.
 2. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych i emocjonalnych.
  • badania przesiewowe SRD-6 i SRD-8,
  • przesiewowe badania słuchu „Słyszę” i wzroku „Widzę”,
  • szkolenia rad pedagogicznych wynikające z potrzeb placówki,
  • szkolenia dla rodziców na terenie szkół zgodnie z zapotrzebowaniem (m.in. poświęcone dysleksji, trudnościom wychowawczym, zaburzeniom komunikacji, niepowodzeniom szkolnym),
  • prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych z terenu miasta i powiatu kutnowskiego,
  • psychologiczna pomoc interwencyjna,
  • organizowanie warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Programu Wspierania Umiejętności Wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
  • prowadzenie warsztatów dla uczniów (szeroko pojęta profilaktyka) i promocja zdrowego stylu życia.
 3. Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  • prowadzenie gabinetu poradnictwa szkolnego i zawodowego,
  • zajęcia szkoleniowo – informacyjne dla nauczycieli dotyczące realizacji zadań z zakresu poradnictwa zawodowego oraz organizacji wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego oraz warsztaty dla nauczycieli,
  • spotkania dla szkolnych doradców zawodowych.
 4. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami:
  • przy opracowywaniu i realizowaniu przez nie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego.
  • w miarę zapotrzebowania organizowanie na terenie Poradni zajęć rewalidacji indywidualnej dla uczniów szkół z terenu działania Poradni w ramach wspomagania opartego na porozumieniu z placówkami.

ZADANIE 4 Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli i placówek w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (od stycznia 2016 r) 

w zakresie wynikającym z realizacji polityki oświatowej państwa, wymagań stawianych w procesie ewaluacji zewnętrznej, realizacji podstawy programowej, potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników sprawdzianu i egzaminów, analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, rozpoznania potrzeb dzieci i młodzieży poprzez:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły, placówki,
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły, placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

Poradnia posiada kadrę przygotowaną do realizacji działań wynikających z w/w zadania.

III. WYMAGANIA STAWIANE PORADNI

 1. Placówka realizuje koncepcję pracy.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
 3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
 4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki.
 5. Promowana jest wartość edukacji.
 6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

IV. PRIORYTETY PRACY PORADNI W LATACH 2013 – 2016

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci młodszych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego poprzez podejmowanie następujących działań:
  • udział w konferencjach, szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, dotyczących aktualnego stanu formalno-prawnego regulującego podjęcie obowiązku szkolnego przez dziecko,
  • rozwijanie i doskonalenie diagnozy mającej na celu ocenę gotowości szkolnej,
  • objęcie opieką dziecka w wieku przedszkolnym, poprzez udział w terapii indywidualnej i grupowej,
  • kontynuacja pracy z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju, działania w ramach systemu wsparcia dla rodziców w postaci konsultacji, porad, udziału w grupach wsparcia i szkole dla rodziców i wychowawców,
  • współpraca z nauczycielami i wychowawcami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w formie indywidualnych konsultacji, spotkań, warsztatów, prelekcji dotyczących gotowości szkolnej, prowadzenie zajęć otwartych na terenie Poradni oraz w grupach przedszkolnych,
  • kontynuacja projektu szkoleniowego dla pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych-spotkania na terenie Poradni.
 2. Poszerzanie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży:
  • z zaburzeniami zachowania i emocji,
  • z zaburzeniami komunikacji,
  • dysfunkcjami narządów zmysłów i funkcji motorycznych.
 3. Kontynuacja dotychczasowych działań w zakresie tworzenia sieci współpracy z przedszkolami i szkołami poprzez cykliczne spotkania z pedagogami i pracownikami przedszkoli, szkół i placówek.
 4. Przygotowanie się do realizacji zadań w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek udział pracowników Poradni w dodatkowych, specjalistycznych szkoleniach, systematyczne poszerzanie umiejętności pracy z grupą.
 5. Jednocześnie, w naszej placówce w dalszym ciągu będą realizowane działania w obszarze profilaktyki oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego. Szeroka oferta w dziedzinie poradnictwa zawodowego, adresowana zarówno do uczniów, nauczycieli oraz rodziców, jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w tym zakresie, co może wynikać z aktualnych procesów społeczno-ekonomicznych na rynku pracy .

Realizacji przyjętych priorytetów służyć będą działania podejmowane w obszarze kadry, bazy, zarządzania i organizacji pracy oraz współpracy ze środowiskiem, a analiza mocnych i słabych stron Poradni oraz szans i utrudnień wynikających z czynników zewnętrznych pozwoliła określić główne kierunki pracy Poradni zapewniających osiągnięcie celów przyjętych na lata 2013 – 2016

V. DZIAŁANIA PORADNI

W zakresie kadry:

 • udział w szkoleniach mających na celu wzbogacanie warsztatu pracy w zakresie diagnozy i terapii (możliwość wykorzystania ukazujących się nowych testów i narzędzi diagnostycznych),
 • systematyczne spotkania samokształceniowe Rady Pedagogicznej Poradni (szkolenia wewnętrzne, spotkania superwizyjne),
 • monitorowanie efektywności udzielanej pomocy.

W zakresie bazy:

 • zakup nowych testów, narzędzi diagnostycznych, sprzętu, wyposażenia i pomocy terapeutycznych niezbędnych do realizacji bieżących zadań,
 • systematyczne uzupełnianie wyposażenia gabinetów w sprzęt komputerowy i zapewnienie dostępu do Internetu,
 • wnioskowanie do organu prowadzącego o modernizację obecnie zajmowanego budynku lub zapewnienie docelowej siedziby Poradni.

W zakresie zarządzania i organizacji pracy:

 • doskonalenie kadry w zakresie znajomości bieżących aktów prawnych regulujących pracę Poradni oraz placówek oświatowych,
 • sprawowanie zarządu budynku (konserwacje, możliwe remonty),
 • dążenie do systematycznego poprawiania warunków lokalowych,
 • utworzenie biblioteczki internetowej, gromadzenie materiałów do wykorzystania w czasie warsztatów i szkoleń, spotkań z rodzicami, radami pedagogicznymi, uczniami,
 • wdrażanie programu ProgMan, umożliwiającego sprawną organizację pracy, przepływ informacji o przebiegu działań podejmowanych wobec klienta i rejestrowanie danych dotyczących udzielonych porad, konsultacji, przebiegu diagnozy, terapii i wydawania odnośnych dokumentów.

W zakresie współpracy ze środowiskiem:

 • dbanie o pozytywny wizerunek Poradni w środowisku lokalnym, utrzymywanie ścisłej współpracy z instytucjami, placówkami oświatowymi oraz rodzicami i opiekunami,
 • aktualizowanie strony internetowej Poradni, w tym zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania Poradni ( procedury przyjęć, konsultacji, prowadzone formy działalności, wymagana dokumentacja) oraz możliwości pobierania obowiązujących druków,
 • promowanie pracy Poradni , współpraca z lokalnymi mediami,
 • organizowanie cyklicznych konferencji tematycznych dla pracowników szkół i placówek oświatowych współpracujących z Poradnią,
 • współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie realizowania praktyk studenckich i projektów badawczych,
 • udział w akcjach promujących działalność oświatową.

VI. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PORADNI ZAPEWNIAJACE OSIĄGNIĘCIE CELÓW PRZYJĘTYCH NA LATA 2013 – 1016

 1. Aktywizowanie pracowników do intensywniejszego wykorzystywania technik monitorujących prowadzone działania w obszarze diagnozy i terapii.
 2. Doskonalenie sposobów promowania Poradni.
 3. Upowszechnianie w lokalnym środowisku adresu strony internetowej Poradni.
 4. Poszerzanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym i regionalnym (wymiana doświadczeń, wiedzy, materiałów, informacji).

VII. PODSUMOWANIE

Rozwój to proces przeobrażeń i zmian. Pragniemy, aby nasza Poradnia w dalszym ciągu wzbudzała u naszych klientów zaufanie i szacunek, stąd stała nasza troska o wysoki poziom usług w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Do pełnej realizacji koncepcji pracy Poradni konieczne jest zaangażowanie w pracę całego zespołu, współpraca z rodzicami i nauczycielami oraz instytucjami oświatowymi i poza oświatowymi działającymi na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie, a także wsparcie władz oświatowych i samorządowych.

Koncepcja pracy będzie analizowana, modyfikowana i wzbogacana w zależności od potrzeb, bieżących priorytetów i wyników corocznej ewaluacji, mając odzwierciedlenie w planach pracy tworzonych na kolejny rok szkolny w w/w okresie.

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kutnie na lata 2013-2016 została przyjęta Uchwałą Nr 3/2013/14 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 09.04.2014r.