STATUT

 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie

§ 1

Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kutnie

ul. Kościuszki 52

99-300 Kutno

§ 2

    1. Podstawę prawna opracowania statutu stanowią:

    • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020r. poz. 910 i 1378 oraz z Dz. U. 2021r. poz.4),

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. 2010r. Nr 228 poz. 1492),

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( DZ. U. 2013.oz 199)

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 1 lutego 2013r., w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1647),

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( DZ.U.2017 poz. 1743)

    2. Siedzibą Poradni jest miasto Kutno, ul Kościuszki 52.

    3. Poradnia jest placówką publiczną.

    4. Zakres terytorialny działania Poradni obejmuje obszar powiatu kutnowskiego. W uzasadnionych przypadkach działaniem Poradni mogą być objęte osoby spoza tego obszaru po podpisaniu stosownego porozumienia.

    5. Organem prowadzącym Poradnię jest powiat kutnowski.

    6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

§ 3

    1. Celem działania Poradni jest:

    a) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

    b) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki edukacyjno-wychowawczej,

    c) wczesna diagnoza i interwencja zaburzeń w rozwoju.

    2. Do zadań Poradni należy w szczególności:

    a) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży w tym:

    • predyspozycji i uzdolnień,

    • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

    • specyficznych trudności w uczeniu się,

    b) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

    • szczególnie uzdolnionych,

    • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

    • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

    • z zaburzeniami w komunikacji językowej,

    • z chorobami przewlekłymi,

    • udzielanie instruktażu, porad i konsultacji rodzicom, wychowawcom i nauczycielom,

    • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

    • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

    • udzielanie dzieciom i młodzieży zdolnej, oraz ich rodzicom i nauczycielom pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

    3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  udzielana jest w szczególności w formie:

    a) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych,

    b) grup wsparcia,

    c) prowadzenia mediacji,

    d) interwencji kryzysowej,

    e) warsztatów,

    f) porad i konsultacji,

    g) wykładów i prelekcji,

    h) działalności informacyjno – szkoleniowej.

    4. Zadania o których mowa w § 3 pkt. 2  są realizowane w szczególności w formie:

    a) porad i konsultacji,

    b) udziału w spotkaniach: nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,

    c) udziału w zebraniach rad pedagogicznych,

    d) warsztatów,

    e) wykładów i prelekcji,

    f) prowadzenia mediacji,

    g) interwencji kryzysowej,

    h) działalności informacyjno – szkoleniowej,

    i) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

    5. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie po wyrażeniu zgody Zarządu Powiatu na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2009r. i powołaniu przez Dyrektora Poradni od 1 września 2009r. działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju

    • w skład zespołu wchodzą: psycholog, pedagog specjalny, logopeda i fizjoterapeuta oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka.

    6. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach.

    a) dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych, niż określone w odrębnych przepisach sprawach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży,

    b) poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia,

    c) osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia – także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem,

    d) w przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza,

    e) dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

Szczegółowe zasady wydawania opinii wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

    7. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie:

    a) kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych tj.: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową – w tym z afazją motoryczną, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

    b) indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

    c) indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

    d) indywidualnych i zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,

    e) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

    8. W skład Zespołu wchodzą:

    a) Dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba jako Przewodniczący Zespołu,

    b) psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną,

    c) pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną,

    d) lekarz – konsultant,

    e) inni specjaliści (w tym spoza Poradni) jeżeli ich udział w pracach Zespołu jest niezbędny – opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności,

    f) prawo do udziału w posiedzeniu i przedstawienie swojego stanowiska ma również wnioskodawca oraz inne osoby na wniosek lub za zgodą wnioskodawcy.

    9. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie na podstawie Zarządzenia nr 62/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie, wydaje się orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących z powiatów kutnowskiego i łęczyckiego.

    10. Zespoły orzekające Poradni są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

§4

    1. Organami Poradni są :

    • Dyrektor

    • Rada Pedagogiczna

§5

    1. Funkcję Dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący Poradnię.

    2. Do obowiązków Dyrektora należy:

    a) kierowanie całokształtem bieżącej działalności Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,

    b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz przedstawienie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy do roku wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni,

    c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

    d) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczna i ponoszenie odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania,

    e) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi Poradni,

    f) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla Pracowników Poradni,

    g) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

    h) przyznawanie nagród i kar porządkowych pracownikom Poradni,

    i) opracowanie do dnia 30 kwietnia danego roku arkusza organizacji pracy poradni uwzględniającego plan pracy oraz plan finansowy Poradni,

    j) opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

    k) zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom,

    l) wykonanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

    m) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez placówkę zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

    3. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

    4. Dyrektor w realizacji zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

§6

    1. Radę Pedagogiczną jako organ kolegialny, stanowią wszyscy pedagogiczni pracownicy placówki. Radzie przewodniczy Dyrektor.

    2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej) z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

    3. Uczestnicy są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów oraz pracowników Poradni.

    4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności,

    5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

    6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

    a) zatwierdzanie planu pracy Poradni,

    b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

    c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni,

    d) ustalenie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Poradni.

    7. Rada Pedagogiczna opiniuje:

    a) organizację pracy Poradni,

    b) projekt plany finansowego Poradni,

    c) wnioski Dyrektora o przyznanie nagród wyróżnień i odznaczeń dla pracowników,

    d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć zleconych dodatkowo płatnych.

    8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian oraz uchwala nowy statut lub zmiany w statucie.

    9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków na podstawie quorum potwierdzającego listą obecności.

    10. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

    11. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Poradni lub z innego stanowiska kierowniczego w Poradni.

§7

    1. Spór między pracownikami rozwiązuje Dyrektor.

    2. Spór między pracownikiem a Dyrektorem Poradni rozwiązuje organ prowadzący lub nadzorujący Poradnię a w uzasadnionych przypadkach sąd pracy.

    3. Spór między Rada Pedagogiczną a Dyrektorem Poradni rozwiązuje organ prowadzący lub organ nadzorujący placówkę.

§8

    1. W Poradni zatrudnia się:

    a) pracowników pedagogicznych:

    • nauczycieli psychologów

    • nauczycieli pedagogów

    • nauczycieli logopedów

oraz terapeutów SI w tym fizjoterapeutę.

    b) Pracowników administracji i obsługi.

    2. Liczbę pracowników Poradni w zależności od aktualnych zadań na wniosek Dyrektora Poradni ustala organ prowadzący.

    3. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów w tym neurologopedy, terapeutów SI i fizjoterapeuty. Zadania Poradni w zależności od potrzeb mogą być również realizowane przy pomocy innych specjalistów, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom , młodzieży rodzicom i nauczycielom.

    4. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami).

    5. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (z późniejszymi zmianami).

    6. Do zadań pracowników pedagogicznych należy w szczególności:

    a) realizowanie celów i zadań statutowych placówki,

    b) udzielanie różnych form pomocy osobom zgłaszającym się do Poradni,

    c) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie własnych kompetencji,

    d) współdziałanie z innymi placówkami, poradniami i organizacjami pomagającymi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,

    e) udział w pracach Rady Pedagogicznej,

    f) udział w pracach powoływanych zespołów specjalistycznych,

    g) podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji,

    h) przestrzeganie i efektywne wykorzystanie czasu pracy,

    i) zapewnienie bezpieczeństwa klientom.

    7. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Poradni ustala Dyrektor.

    8. Obowiązkowy wymiar godzin pracownicy pedagogiczni realizują w Poradni i poza nią.

    9. Pomoc dzieciom z zaburzeniami w rozwoju może być udzielana również we współpracy z placówkami medycznymi oraz innymi działającymi na rzecz dzieci.

    10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.

    • wolontariusz wykonuje zadania określone w odrębnym porozumieniu, we współpracy z w/w pracownikami pedagogicznymi Poradni oraz pod nadzorem Dyrektora lub wyznaczonej przez niego osoby.

    11. Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami szkołami, placówkami i innymi podmiotami świadczącym pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

§9

    1. Poradnia jest placówką dostępną dla rodziców, wychowawców, opiekunów, nauczycieli i innych osób udzielających pomocy rodzinom.

    2. Korzystanie z Poradni jest dobrowolne, nieodpłatne i pozwala zachować anonimowość.

    3. Poradnia działa w ciągu całego roku.

§10

    1. Przy Poradni mogą być powołane zespoły specjalistyczne (również między placówkowe i miedzyresortowe) do realizacji konkretnych zadań zgodnych z działalnością statutową.

§11

    1. Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez Dyrektora w terminie do 21 kwietnia każdego roku  po zasięgnięciu opinii związków zawodowych z uwzględnieniem plany pracy i planu finansowego Poradni. Arkusz Organizacji po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zatwierdza organ nadzoru pedagogicznego do 20 maja następnie prowadzący Poradnię do dnia 29 maja danego roku.

§12

    1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

    a) arkusz organizacji poradni,

    b) plan finansowy,

    c) plan pracy,

    d) plan nadzoru pedagogicznego i dokumenty związane z jego organizacją,

    e) tygodniowy grafik zajęć,

    f) dzienniki pracy pracowników pedagogicznych,

    g) inną zgodnie z przepisami i stosowanymi formami.

§13

    1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Statut został zatwierdzony Uchwalą Rady Pedagogicznej nr 4 z dnia 11.03.2021r.