Na podstawie porozumienia MEiN w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Kutnowskim dotyczącym  realizacji zadań rządowego programu „ZA ŻYCIEM” na lata 2022-2026 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie została wskazana przez Starostę Powiatu Kutnowskiego do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy na terenie powiatu.

Celem działania WOKRO jest udzielanie kompleksowego wsparcia dziecku i jego rodzinie w Programie Za Życiem zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych (DZ.U. Poz. 1801). Udział w programie daje możliwość międzysektorowego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodzin, rozumianego jako kompleksowe działania wspierające, skierowane do rodzin z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Czytaj dalej

REKOMENDACJA SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH Z DZIECKIEM

WNIOSEK RODZICÓW O PRZYZNANIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DLA POTRZEB OKRO