L.p. Opinie w sprawie Podstawa prawna
1. wczesnego wspomagania rozwojudziecka art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz. 199)
2. wcześniejszego przyjęcia dzieckado szkoły podstawowej art. 16 ust. 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych(Dz. U.poz. 199)
3. odroczenia rozpoczęcia spełnianiaprzez dziecko obowiązkuszkolnego art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz. 199)
4. spełniania przez dzieckoodpowiednio obowiązku rocznegoprzygotowania przedszkolnegopoza przedszkolem, oddziałemprzedszkolnym lub inną formąwychowania przedszkolnegoi obowiązku szkolnego lubobowiązku nauki poza szkołą art. 16 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
5. zwolnienia ucznia z nauki drugiegojęzyka obcego § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych(Dz. U. poz. 199)
6. objęcia ucznia nauką w klasieterapeutycznej § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocypsychologiczno – pedagogicznej w publicznychprzedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. poz. 532)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych(Dz. U.poz. 199)
7. dostosowania wymagańedukacyjnych wynikającychz programu nauczania doindywidualnych potrzebedukacyjnych ucznia § 6 ust. 1a pkt 3 rozporządzenia MinistraEdukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminówi sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U.Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz. 199)
8. o specyficznych trudnościachw uczeniu się odpowiednio § 6 ust. 1a pkt 3, § 37 ust. 2, § 59 ust. 2 oraz § 111 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz. 199)
9. udzielenia zezwolenia naindywidualny program lub tok nauki art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki orazorganizacji indywidualnego programu lub tokunauki (Dz. U. z 2002 r. Nr. 3, poz. 28)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz. 199)
10. przyjęcia ucznia gimnazjum dooddziału przysposabiającego dopracy § 8 ust. 2 załącznika Nr 3 „Ramowy statutpublicznego gimnazjum” do rozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja2001 r. w sprawie ramowych statutówpublicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr.61 poz. 624, z późn.zm.)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz. 199)
11. pierwszeństwa w przyjęciu uczniaz problemami zdrowotnymi doszkoły ponadgimnazjalnej § 10 pkt 3 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.w sprawie warunków i trybu przyjmowaniauczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 208)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz. 199)
12. zezwolenia na zatrudnieniemłodocianego w celu przyuczeniado wykonywania określonej pracylub nauki zawodu § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawieprzypadków, w których wyjątkowo jestdopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz. 199)
13. braku przeciwwskazań dowykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych art. 3045 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz. 199)
14. objęcia dziecka pomocąpsychologiczno-pedagogicznąw przedszkolu, szkole lubplacówce § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocypsychologiczno-pedagogicznej w publicznychprzedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.poz. 532)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych(Dz. U.poz. 199)
15. inne opinie w sprawachzwiązanych z kształceniemi wychowaniem dzieci i młodzieży(np. dla PZP, poradni foniatrycznej,Sądu) § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz. 199)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawieszczegółowych zasad działania publicznychporadni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.poz. 199)