W zakresie diagnozy

Badania dzieci zgłaszających się i zagłaszanych do poradni. Diagnoza potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Kwalifikacja do odpowiednich form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji.

W zakresie terapii

Różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej i społecznej w stosunku do dzieci i młodzieży, działalność terapeutyczna w szkołach i innych placówkach, konsultacje.

W zakresie doradztwa

Doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych

Wspieranie rodziny i szkoły, popularyzacja wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, rozwijanie umiejętności wychowawczych, inicjowanie różnych form pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dziecka.