PROPOZYCJE POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • wczesne wspomaganie rozwoju – wieloprofilowa, specjalistyczna pomoc dziecku i rodzinie,
  • terapia logopedyczna, w tym terapia dzieci jąkających się i z innymi trudnościami w komunikacji językowej,
  • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, w tym rehabilitacja ruchowa i integracja sensoryczna,
  • terapia dzieci z zaburzeniami słuchu i wzroku oraz przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy,
  • terapia wspierająca dzieci autystycznych,
  • terapia dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,
  • praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniami,
  • psychoedukacja dzieci i młodzieży metodami aktywnymi na terenie szkół,

  • terapia pedagogiczna:

  • 1. Metoda Dobrego Startu

    • jej celem jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
    • Metoda Dobrego Startu kształci też zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną,
    • zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci mające trudności w adaptacji w grupie lub z zaburzeniami emocjonalnymi.

    2. Zajęcia grupowe dla uczniów kl. IV-VI i gimnazjum w oparciu o Program Edukacyjno - Terapeutyczny "Ortograffiti".

    • istotą zajęć jest usprawnianie i integracja zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych warunkujących prawidłowe opanowanie umiejętności czytania i pisania oraz rozwijanie funkcji poznawczych i językowych,
    • zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem zeszytów „Ortograffiti”.

     
     
    3. Grupowe zajęcia rozwijające zdolności poznawcze dla uczniów klas V-VI- program "Lubię się uczyć bo wiem jak to robić".

    Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności skutecznego uczenia się. W programie między innymi: - techniki skutecznego uczenia się - ćwiczenia procesów myślenia i pamięci - ćwiczenia koncentracji uwagi i twórczego myślenia.

    4. Bystry Umysł

    Zajęcia grupowe dla dzieci klas IV – VI rozwijające procesy poznawcze: pamięć, myślenie logiczne i twórcze, koncentrację uwagi oraz umiejętność skutecznego uczenia się.


  • terapia dzieci z zaburzeniami emocji i zachowania:


  • 1. „Przyjaciele Zippiego”

    międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwija umiejętności społecznych i doskonali u małych dzieci zdolności dawania sobie rady w trudnych sytuacjach.

    2. Trening kompetencji społecznych

    zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów szkół podstawowych klas III- V. Koncentrują się na nauce umiejętności efektywnego radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.
  • praca z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem technik relaksacji i muzykoterapii:

  • Trening relaksacyjny dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. "Trening relaksacyjny" to blok zajęć doskonalący zdolności poznawcze, społeczne i relaksacyjno - motywacyjne. Układ całości pomyślany jest tak, aby kolejne ćwiczenia wykonywane były na bazie poznanych już technik relaksacyjnych. Celem pierwszej części jest nauka podstawowych technik relaksacyjnych: relaksacji progresywnej, treningu autogennego i relaksacji oddechowej. W drugiej części uczestnicy uczą się wspomagać funkcje uwagi, spostrzegania i innych procesów poznawczych, zwiększają poczucie własnej wartości i pozytywną samoocenę. Część trzecia przygotowuje do wykonania konkretnego, silnie stresującego zadania.


  • poradnictwo szkolne i zawodowe:

  • Działania w zakresie poradnictwa zawodowego:

    • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna zdolności, zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
    • opiniowanie w sprawie przyjęcia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi,
    • porady indywidualne dla uczniów i rodziców w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
    • zajęcia warsztatowe aktywizujące do samodzielnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
    • zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i wychowawców,
    • zajęcia szkoleniowo – informacyjne dl nauczycieli,
    • spotkania a rodzicami w szkołach – prelekcje,
    • spotkania dla doradców szkolnych.
Informacje o polityce prywatności zgodnej z RODO